: :
  • Chào mừng bạn đến với Website Hội Cựu Chiến Binh Tỉnh Ninh Bình

Xây dựng tổ chức Hội

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA "DÂN VẬN KHÉO" CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH NINH BÌNH

(10/12/2018 10:21:48)

Bác Hồ kính yêu đã nói "Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công" thấm nhuần tư tưởng của Bác, cũng như quan điểm chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, của Hội CCB cấp trên về công tác dân vận, trong những năm qua công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" của Hội CCB tỉnh luôn đổi mới, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Các cấp Hội đã quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo". Sự phối kết hợp với Ban Dân vận các cấp, với chính quyền luôn gắn bó chặt chẽ, đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục được đổi mới cả nội dung, phương thức vận động quần chúng, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên CCB và nhân dân, kịp thời phản ánh những lợi ích chính đáng của hội viên. Tuyên truyền, vận động hội viên CCB gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Các Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở các cấp Hội đã tích cực tham mưu, cụ thể hóa công tác vận động quần chúng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Điển hình là việc tuyên truyền động viên cán bộ, hội viên "Sử dụng phân bón BACONCO trả chậm" của CCB huyện Gia Viễn; vận động hội viên tham gia "Tổ tiết kiệm tiền, vàng" cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế của chi Hội 10 xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh ; "Xây dựng nhà văn hóa" của Hội CCB xã Yên Thắng, huyện Yên Mô; "Tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông" của Hội CCB phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp; "Tổ an ninh tự quản" của Hội CCB xã Gia Tường huyện Nho Quan; tham gia "Xây dựng nếp sống văn minh du lịch" của CCB xã Trường Yên, huyện Hoa Lư; mô hình "Dồn điền đổi thửa" của Hội CCB xã Gia Tân, huyện Gia Viễn …

          Hội CCB các cấp đã thường xuyên vận động cán bộ, hội viên tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước của địa phương như phong trào thi đua "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên CCB hoạt động từ thiện, nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đảm bảo vệ sinh môi trường, xóa nhà dột nát… Phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, 

góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

          Sau 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở Hội CCB tỉnh đã trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị với 504 mô hình trên tất cả các lĩnh vực. Thông qua mô hình dân vận khéo, nhận thức trách nhiệm của các cấp Hội được nâng lên rõ rệt, đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Năm năm qua 2012- 2017. Toàn Hội đã tuyên truyền vận động kết nạp 8.939 hội viên mới, xây dựng quỹ Hội 75.534 triệu đồng, tham gia xóa 790 hộ nghèo, 530 hộ cận nghèo; sửa chữa 56 nhà, làm mới 81 nhà, ủng hộ 2.396 triệu đồng, 4.617 ngày công. Có 769 tập thể và cá nhân được khen thưởng. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

          Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo"  trong toàn Hội, nhiệm vụ trọng tâm những năm tiếp theo đặt ra là:

          1- Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các cấp Hội tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về công tác dân vận. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25 của BCH Trung ương (khóa XI), Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

          2- Tăng cường chỉ đạo của các cấp Hội đối với phong trào thi đua "Dân vận khéo" thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" nhằm phát huy dân chủ, sáng tạo vai trò làm chủ của cán bộ, hội viên CCB; luôn sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại trực tiếp, nắm chắc tư tưởng các thế hệ CCB, nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, thực sự tâm huyết để xây dựng phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

          3- Tích cực nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Dân vận khéo"  trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Hội góp phần giải quyết tốt những vấn đề bức thiết của cuộc sống, đem lại lợi ích thiết thực, cụ thể cho cán bộ, hội viên CCB.

          4- Tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, nhất là phong trào "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

          Nâng cao hiệu quả phong trao thi đua "Dân vận khéo"  là trách nhiệm của mỗi tổ chức Hội và cán bộ hội viên CCB, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN giúp nhau phát triển kinh tế, hoạt động tình nghĩa, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình giàu đẹp văn minh./.

                                                                                                                                        Trần Tiên Sinh

                                                                                                                          (Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh)