: :
  • Chào mừng bạn đến với Website Hội Cựu Chiến Binh Tỉnh Ninh Bình

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ
Cơ quan Hội CCB các cấp
---------------

Căn cứ nghị quyết 09 – NQ/TW ngày 08-01-2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”; căn cứ Pháp lệnh Cựu chiến binh việt Nam. Điều lệ Hội Cựu chiến binh việt Nam và hướng dẫn 06 – HD/BTCTW - HCCBVN ngày 01/6/2007 của Ban Tổ chức TƯ và Hội CCBVN về tổ chức bộ máy cơ quan Hội CCB các cấp.
Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam Ban hành Quy định về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan Hội Cựu Chiến Binh các cấp; làm cơ sở để các cấp Hội xây dựng đề án báo cáo Cấp ủy địa phương xem xét bổ sung biên chế và thực hiện thống nhất trong các cấp Hội.
I/ CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI
Thực hiện theo quy định số 41/QĐ – CCB ngày 01/02/2005 và quy định sửa đổi, bổ sung số 173/QĐ – CCB ngày 15/5/2008 của Thường trực TW Hội về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan Trung ương Hội.
II/ CƠ QUAN HỘI CCB TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW.
A.Nhiệm vụ:
1) Giúp BCH trực tiếp là Ban Thượng vụ tỉnh, thành Hội lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức hội thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và Bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; đấu tranh chống mọi hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và những quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cán bộ công chức ở địa phương theo quy định của pháp luật và tham gia phản biện xã hội; giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, Ban, ngành trong tỉnh.
2) Tham mưu, đề xuất nội dung biện pháp tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, gương mẫu thực hiện đường lối chính sách của Đảng , pháp luật của Nhà nước ; nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh, thành phố; tham gia pháp triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự xã hội và các hoạt động đối ngoại nhân dân ở địa phương.
3) Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đã ban hành và hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách đối với CCB; hướng dẫn, chỉ đạo phối hợp thực hiện các chương trình liên kết với các Ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, thành phố.
4) Giúp BCH chỉ đạo chăm lo, giúp đỡ CCB nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, hoạt động tình nghĩa giúp nhau trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo làm giàu hợp pháp.
5) Phối hợp với cơ quan quân sự, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức có liên quan, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, học tập và làm theotaams gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ. Phối hợp với cơ quan quân sự và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn chỉ đạo các hình thức tập hợp và hoạt động của cuwuj quân nhân ở cơ sở.
6) Hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hội. Thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực công tác chuyên môn đối với cơ quan, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ.
B. Tổ chức bộ máy, biên chế:
Thực hiện hướng dẫn số 06 HD/TCTW – HCCBVN ngày 01/6/2007 về tổ chức bộ máy, biên chế Hội CCB các cấp.Mỗi tỉnh, thành phố có Chủ tịch, các phó Chủ tịch và cơ quan tham mưu giúp việc:
Biên chế, từ 14 -17 người (tùy theo tính chất, địa bàn, số lượng tổ chức hội và hội viên). Hội CCB TP Hồ Chí Minh. TP Hà Nội có thể cao hơn do thành ủy quyết định.
1-Lãnh đạo Tỉnh, Thành Hội : có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch
a, Chủ Tịch: Là người chủ trì điều hành mọi mặt công tác theo chức năng và nhiệm vụ của Hội.
+ Chịu trách nhiệm trước ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh, thành hội về mọi hoạt động của tổ chức Hội theo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ địa phương, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội và Điều lệ Hội.
+ Đại diện cho tổ chức Hội giữ mối quan hệ với Tỉnh, Thành ủy, UBND, các sở ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể của tỉnh, thành phố về các hoạt động có liên quan đến công tác Hội.
+ Trực tiếp chỉ đạo công tác cán bộ, đối ngoại, thi đua khen thưởng và công tác tài chính.
b, Phó Chủ tịch chịu trạhs nhiệm trước Chủ tịch về các mặt công tác sau:
+ 1 Phó Chủ tịch Thường trực là người thay thế Chủ tịch khi vắng mặt, trực tiếp chỉ đạo công tác: tổng hợp tình hình, kiểm tra (kiêm trưởng ban Kiểm tra nếu được BCH bầu), văn phòng và các chương trình liên kết , phối hợp hoạt động với các cơ quan có liên quan. Chỉ đạo các hoạt động Cựu chiến binh làm kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp.
+ 1 phó chủ tịch phụ trách công tác tuyên giáo và tổ chức; phối hợp hướng dẫn chỉ đạo hình thức tập hợp và hoạt động của Cựu quân nhân. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Hội cựu chiến binh khối các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước và công tác chính sách đối với Cựu chiến binh.
+ Nơi có 3 phó Chủ tịch: thì phân công 1 phó Chủ tịch chỉ đạo các hoạt động Cựu chiến binh làm kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp và một số mặt khác công tác phù hợp.
2- Cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh, Thành hội gồm: 3 Ban và Văn phòng có chức năng, nhiệm vụ:
a) Ban Tuyên Giáo:
Là cơ quan tham mưu, giúp cho Ban Chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ tỉnh, thành Hội về công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền giáo dục, thi đua khen thưởng, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần đối với Cựu chiến binh; các phong trào liên kết, phối hợp hoạt động cới các cơ quan liên quan, ban, ngành của tỉnh.
Có nhiệm vụ:
1) Nghiên cứu đề xuất, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng; chăn lo đời sống văn hóa, tinh thần đối với Cựu chiến binh.
2) Nghiên cứu đề xuất, hướng dẫn theo dõi tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Hội
3) Phối hợp hướng dẫn tuyên truyền vận động, giáo dục thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, an ninh, đối ngoại; giáo dục thế hệ trẻ và giáo dục pháp luật. Tuyên truyền về tổ chức Hội và các hoạt động của Hội trên các phương diện thông tin đại chúng.
4) Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức lý luận về đường lối chính sách của Đảng, Nhà Nước, về công tác Hội cho cán bộ, hội viên và Cựu chiến binh. Phối hợp tham gia các chương trình giáo dục bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận chính trị, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.
5) Là cơ quan thường trực hoặc tham gia thành viên các Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố về các chương trình liên kết, phối hợp hoạt động với các ban, ngành, đoàn thể.
6) Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm bỗi dưỡng về công tác chuyên môn nghiệp vụ cho cấp dưới.
Biên chế 2 – 3 người trong đó có Trưởng ban.
b) Ban Tổ Chức - Chính Sách:
Là cơ quan tham mưu giúp cho Ban Chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ tỉnh, thành Hội về công tác tổ chức, cán bộ, công tác chính sách có liên quan đến Cựu chiến binh; về tham gia hướng dẫn chỉ đạo các hình thức tập hợp và hoạt động của Cựu quân nhân.
Có nhiệm vụ:
1) Nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn, theo dõi thực hiện Điều lệ hội; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ; công tác xây dựng hội trong sạch vững mạnh; hướng dẫn chỉ đạo các hình thức tập hợp và hoạt động của Cựu quân nhân.
2) Tham mưu giúp cho Đảng đoàn, Thường trực tỉnh, thành hội về công tác cán bộ Hội. Kiện toàn biên chế cán bộ, viên chức cơ quan tỉnh, thành hội. Đề xuất và hướng dẫn thực hiện các chính sách chế độ đối với Cựu chiến binh và cán bộ Hội cựu chiến binh.
3) Phối hợp nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn các nội dung biện pháp Hội tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
4) Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm bồi dưỡng về công tác chuyên môn nghiệm vụ cho cấp dưới.
* C án bộ chuyên trách công tác kiểm tra tỉnh, thành hội. (Biên chế 01 đồng chí, sinh hoạt hành chính tại Ban Tổ Chức - Chính Sách) có nhiệm vụ:
Giúp cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trực tiếp là ban kiểm tra tỉnh, thành hội về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ hội.
Tham mưu giúp Ban Thường trực tỉnh, thành hội tham gia các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu dân cư; tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và các tẹ nạn xã hội. Là cộng tác viên của văn phòng trợ giúp pháp lý TW Hội; tiếp nhận đơn thư, tư vấn về công tác trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Cựu chiến binh và Cựu quân nhân.
Biên chế: 3 người, trong đó có 1 Trưởng ban và 1 cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra.
c) Ban Kinh Tế:
Là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực tỉnh, thành hội về chỉ đạo Cựu chiến binh làm kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo làm giàu hợp pháp và tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương.
Có nhiệm vụ:
1) Nghiên cứu đề xuất với ban Chấp hành, trực tiếp Ban Thường vụ và Thường Trực tỉnh, thành hội về chỉ đạo Cựu chiến binh làm kinh tế, tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hướng dẫn giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế hộ; phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội chỉ đạo việc vay vốn ưu đãi, tham gia lập các dự án tiểu vùng, sản xuất kinh doanh theo hộ, phát triển kinh tế trang trại, tổ hợp tác xã, tạo việc làm cho hội viên và gia đình hội viên
2) Tổ chức hướng dẫn và lập dự án phân bổ vốn vay chương trình quốc gia về việc làm theo kế hoạch của Trung ương và địa phương, quản lý và đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích.
3) Hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động của hội viên giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát, nhà tạm, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa có khó khăn.
4) Phối hợp tham gia hoạt động kinh tế đối ngoại của Cựu chiến binh.
5) Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ và tổ chức hội cấp dưới.
Biên chế: 2 – 3 người, trong đó có 1 Trưởng Ban.
d) Văn phòng tỉnh, Thành hội:
Là cơ quan giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng đoàn và Thường Trực tỉnh, thành hội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổng hợp tình hình; điều hành các hoạt động của Hội và công tác phục vụ đảm bảo các điaàu kiện làm việc, sinh hoạt cho cơ quan tỉnh, thành hội.
Có nhiệm vụ:
1) Xây dựng các chương trình kế hoạch công tác ( năm, quý, tháng), quuy chế làm việc của Ban Chấp hành tỉnh, thành hội, tiến hành sơ, tổng kết định kỳ và chuyên đề theo chỉ đạo của Thường trực tỉnh, thành hội.
2) Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của Hội cấp dưới và cơ sở, phối hợp với các ban nắm tình hình, nghiên cứu đề xuất với Thường trực những vấn đề cần chỉ đạo.
3) Tổng hợp báo cáo định kỳ với Trung ương Hội, Thường vụ tỉnh ủy vad các ban ngành có liên quan của Trung ương hội và địa phương.
4) Quản lý công tác hành chính, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính; đảm bảo điaàu kiện làm việc, sinh hoạt cho cơ quan.
Biên chế: 4- 5 người ( trong đó có : 1 Chánh văn phòng; Văn thư thủ quỹ, kế toán tài chính, lái xe.....có thể tuyển công chức theo chế độ hợp đồng hoặc biên chế).
* Việc xác định chức danh Phó Chánh văn Phòng và Phó ban: căn cứ tình hình cụ thể, nếu được tỉnh, thành ủy đồng ý thì bố trí trong ssoos biên chế đã xác định.
III/ HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH.
A. Nhiệm vụ
1) Làm tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương, giải pháp công tác xây dựng toore chức và các hoạt động của Hội; đề xuất những chủ trương, giải pháp, kế hoạch Cựu Chiến Binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương, nhăm thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Cấp ủy, chính quyền địa phương.
2) Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình đối với hộ cơ sở. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện các phong trào tuyên truyền vận động quần chúng, hội viên xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường. Giúp Cựu chiến binh phát triển kinh tế hộ, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Hướng dẫn Hội cơ sở khai thác nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội và sử dụng có hiệu quả.
3) Giữ mối quan hệ chặt chẽ, tranh thủ sự chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền và phối hợp hoạt động với các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương.
4) Hướng dẫn Hội cơ sở tham gia đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; thực hiện chức năng phản biện xã hội và giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước và cán bộ viên chức ở địa phương.
5) Hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở hội trong sạch vững mạnh, phát triển hội viên; tham gia hướng dẫn, chỉ đạo các hình thức tập hợp và hoạt động của Cựu quân nhân.
B. Biên chế: có 3 – 4 người. Thành phố trực thuộc tỉnh và các huyện có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, địa bàn rộng, tổ chức hội và hội đông, biên chế có từ 5 – 6 người do Thường trực tỉnh, thành ủy quyết định.
1- Chủ tịch:
- Là người chủ trì điều hành mọi hoạt động của Hội và chịu trách nhiệm trước ban Thường vụ và Huyện ủy, Ban chấp hành huyện hội về mọi mặt công tác và hoạt động của tổ chức Hội; về thực hiện nghị quyết của Cấp ủy địa phương và chấp hành Điều lệ hội.
- Đại diện cho tổ chức Hội giữ mối quan hệ với Cấp ủy và chính quyền địa phương và phối hợp với các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể của huyện về các phong trào, chương trình, kế hoạch hoạt động có liên quan đối với tổ chức Hội.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác tư tưởng, thi đua khen thưởng, xây dựng tổ chức cơ sở hội, cán bộ hội và tài chính.
2. Phó Chủ tịch:
- 1 Phó Chủ tịch Thường trực là người thay thế Chủ tịch khi vắng mặt, trực tiếp phụ trách các mặt công tác:
+ Tổng hợp tình hình các hoạt động của Hội.
+ Hướng dẫn theo dõi mặt công tác tổ chức và các hình thức sinh hoạt của tổ chức Hội, phát triển hội viên; hướng dẫn chỉ đạo xây dựng và hoạt động Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; tham gia hướng dẫn chỉ đạo các hình thức tập hợp và hoạt động của Cựu quân nhân.
- 1 Phó Chủ tịch phụ trách công tác Kiểm tra (kiêm Trưởng ban Kiểm tra, nếu được BCH bầu), trực tiếp phụ trách:
+ Công tác làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vốn vay và việc làm đối với Cựu chiến binh.
+ Hướng dẫn theo dõi các hoạt động liên kết, tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương.
3. Nhân viên chuyên môn:
+ Nếu biên chế 01 nhân viên thì phân công phụ trách văn thư đánh máy, tổng hợp, thống kê các mặt công tác Hội.
+ Nêu biên chế 02 nhân viên thì phân công 01 nhân viên giúp Phó Chủ tịch về chỉ đạo công tác kinh tế, vốn vay, Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp.
+ Nếu biên chế cao hơn: Do Thường trực xác định nhiệm vụ.
IV/ CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
- Nhiệm vụ: Thực hiện theo hướng dẫn số 20 ngày 15/9/2008 của Thường trực TW Hội.
- Tiêu chuẩn, nhiệm vụ của chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch thực hiện theo Quyết định số 04/2004/QĐ BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ.
Tổ chức, biên chế thực hiện theo nghị định số 121/NĐ- Cp ngày 21/11/2003 của Chính Phủ.