HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CCB TỈNH NINH BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

­­----------------------

Số:   325   /CV- CCB

V/v Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, hội viên góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại  hội Đảng

Toàn quốc lần thứ XIII

Ninh Bình, ngày 06  tháng 10 năm 2020

                            

           Kính gửi: - Hội CCB các huyện, thành phố

                             - Hội CCB Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

         

          Thực hiện Kế hoạch số 213-KH//CCB ngày28/9/2020 của Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam về Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, hội viên góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thường trực Hội CCB tỉnh Đề nghị Hội CCB các huyện, thành phố và Hội CCB Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tiếp tục Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, hội viên góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tài liệu về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được công bố từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/11/2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Công an nhân dân, Hà nội mới, Sài gòn Giải phóng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cổng thông tin điện tử chính phủ…. .

- Các ý kiến cán bộ, hội viên góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gửi theo địa chỉ trong các tài liệu đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoặc theo ngành dọc của CCB theo hộp thư điện tử: gửi về tỉnh hội tgccbnb@ gmail.com, gửi về Trung ương hội: hobavinh2801@ gmail.com.

- Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Nhận được công văn này đề nghị hội CCB các huyện, thành phố và Hội CCB Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực và tổng hợp kết quả báo cáo qua hội nghị giao ban công tác hội tháng 10, 11/2020.

 

 

 

Nơi nhận:

T/M THƯỜNG TRỰC  HỘI CCB TỈNH

- Như kính gửi

PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu VTm

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Tiên Sinh